Μαζί για το αύριο της αγροδιατροφής!

Συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένους γεωπόνους για τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση.

business-agreement-shaking-hands-melon-plantation0
Ποιοι είμαστε

Τεχνογνωσία
Συνεργασία
Εμπιστοσύνη

Τα στελέχη της AgriConsulting Solutions ΙΚΕ δραστηριοποιούνται επί σειρά ετών στον τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τον αγροδιατροφικό τομέα. Έχουν εκπονήσει δεκάδες μελέτες σε όλο το φάσμα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και συνεργάζονται καθημερινά με παραγωγούς, οργανώσεις/ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς.

Η εταιρεία AgriConsulting Solutions είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ». Η AgriConsulting Solutions είναι στελεχωμένη με έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με πολυετή παρουσία στον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών στα παρακάτω θεματικά πεδία:

Συμβουλές για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (Κεφ. 1, Τίτλος VI, Καν.(ΕΕ) 1306/2013 – Πολλαπλή Συμμόρφωση) και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (Κεφ. 3, Τίτλος ΙΙΙ, Καν. (ΕΕ) 1307/2013 – «Πρασίνισμα»), καθώς και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 11§3 της Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά (2000/60/ΕΚ).

Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 55 του Καν.(ΕΚ) 1107/2009, ιδίως όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, που αναφέρονται στο άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ (Ν. 4036/2012/ΦΕΚ 8Α).

Συμβουλές στο γεωργικό τομέα, σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του Καν.(ΕΕ) 1305/2013 αντίστοιχα.

Συμβουλές για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, την τομεακή ολοκλήρωση, την καινοτομία, τον προσανατολισμό στην αγορά, την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση της μετατροπής/διαφοροποίησης της οικονομικής τους δραστηριότητας.

Συμβουλές για τη διαχείριση κινδύνου και τη θέσπιση κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών καθώς και νόσων των φυτών.

Συμβουλές για την εφαρμογή προτύπων εργασιακής ασφάλειας, με βάση την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Συμβουλές για το σχεδιασμό της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ή άλλων Συστημάτων παραγωγής.

Συμβουλές προς νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: α) Διοίκηση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων β) Συνεργασίες και πρόσβαση στην αγορά γ) Κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις δ) Τεχνικές καλλιέργειας/κτηνοτροφίας και νέες τεχνολογίες

Τα νέα μας

Νέα θέση εργασίας: Γεωπόνος

Η εταιρεία AGRICONSULTING SOLUTIONS I.K.E. που δραστηριοποιείται στον τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τον αγροδιατροφικό κλάδο, αναζητά Γεωπόνους για μόνιμη απασχόληση στην Περιφέρεια Κρήτης. Προφίλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >

Πρόσκληση σε live webinar

Η AGRICONSULTING ΙΚΕ, σας προσκαλεί σε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για το Υπο-Μέτρο 2.1, με θέμα: «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >

info@agriconsulting.gr

Αλ. Παπαναστασίου 59
ΤΚ: 71306, Ηράκλειο Κρήτης

2810326081

AGRICONSULTING SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ. ΓΕΜΗ 000161397027000